Wywiadówki - ważne daty

Terminarz wywiadówek i dyżurów dla rodziców

- 16 września 2022r., godz. 16.30 – spotkanie z rodzicami wszystkich klas:  - wybór rad oddziałowych i przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców,  

- prezentacja Statutu i WSO, Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, procedur  szkolnych, w tym dot. bezpieczeństwa,  

- rodzice klas pierwszych – zapoznanie z nauczycielami i ze szkołą,  

- informacje na temat procedur i terminów związanych z egzaminem maturalnym – w klasach  czwartych, 

- sprawy organizacyjne, 

- pedagogizacja rodziców. 

- 18 października 2022r. od godz.: 15.00 do godz. 17.00 – dyżur nauczycieli – indywidualne  rozmowy i spotkania z rodzicami  

- 18 listopada 2022r. godz. 16.30 – wywiadówka:  

- informacja o ocenach bieżących, 

- prezentacja Rady Rodziców, 

- sprawy bieżące, 

- sprawy wychowawcze, organizacyjne, klasowe, 

- informacje na temat procedur i terminów związanych z egzaminem maturalnym – w klasach  czwartych, 

- pedagogizacja rodziców. 

- 16 grudnia 2022r. od godz.: 15.00 do godz. 17.00 – wywiadówka śródroczna – indywidualne  rozmowy i spotkania z rodzicami:  

- przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych  i zachowania, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,  - indywidualne sprawy wychowawcze. 

- 7 marca 2023r. od godz.: 15.00 do godz. 17.00 – dyżur nauczycieli – indywidualne rozmowy  i spotkania z rodzicami  

- 14 kwietnia 2023r. godz. 16.30 – wywiadówka: 

- informacja o ocenach bieżących, 

- sprawy bieżące,  

- sprawy wychowawcze, organizacyjne, klasowe, 

- przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych  i zachowania, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem w klasach  czwartych, 

- omówienie organizacji matury w klasach czwartych,  

- pedagogizacja rodziców. 

- 7 czerwca 2023 r. od godz.: 15.00 do godz. 17.00 – wywiadówka roczna - indywidualne rozmowy  i spotkania z rodzicami:  

- przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania,  informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, - podsumowanie roku szkolnego.